Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

1. Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στα επιδοτούμενα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ‘Αγησίλαος’. Πώς μπορώ να αντλήσω περισσότερες πληροφορίες;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη δράση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων.

2. Πώς υποβάλλω αίτηση για συμμετοχή στα επιδοτούμενα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ‘Αγησίλαος’;

Η αίτηση για συμμετοχή στη δράση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον/την υποψήφιο/α, στη διεύθυνση https://katartisi-pel.esamea.gr/ συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

3. Ποιες γνωματεύσεις αναπηρίας γίνονται δεκτές;

Θα γίνονται δεκτές γνωματεύσεις αναπηρίας σε ισχύ που εκδίδονται από: Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΙΚΑ, άλλους αρμόδιους φορείς όπως Ανώτατες Υγειονομικές Αρχές (Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., ΕΛ.ΑΣ.).

Στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των ωφελούμενων είναι μικρότερο του 50%, δεν θα μπορούν να ενταχθούν στα Προγράμματα.

4. Είμαι άνεργος/η αλλά δεν είμαι εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ χρειάζεται να εγγραφώ;

Ναι, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν σύμφωνα με την Πρόσκληση όσοι είναι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

5. Υπέβαλα αίτηση συμμετοχής στα επιδοτούμενα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης ‘Αγησίλαος. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι έκανα λάθος στην ανάρτηση κάποιου δικαιολογητικού. Μπορώ να διορθώσω την επιλογή μου;

Εφόσον διαπιστωθεί μετά την οριστική υποβολή των δικαιολογητικών λανθασμένη ανάρτηση δικαιολογητικού, θα υπάρχει κατά περίπτωση η δυνατότητα διόρθωσης  μετά από επικοινωνία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο e-mail katartisi_pel@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 - 9949837.

6. Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η αίτηση που υπέβαλα ήταν επιτυχής;

Με την ολοκλήρωση της οριστικής υποβολής αίτησης, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

7. Έχω γίνει δεκτός/η σε πρόγραμμα κατάρτισης. Θα μου διακοπεί το επίδομα πρόνοιας που λαμβάνω;

Η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία ή και χρόνιας πάθησης στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνεπάγεται τη διακοπή  παροχών που λαμβάνει  λόγω της αναπηρίας του.

Στο άρθρο 13 του ν.4331/2015 αναφέρεται ότι: «Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαποσχόλησης ή/ και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις […] και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ.».

8. Έχω γίνει δεκτός/ή σε πρόγραμμα κατάρτισης. Θα διακοπεί η ανεργία μου;

Για πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση του δελτίου ανεργίας σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης δείτε εδώ.

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η επικοινωνία με τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

9. Θα γίνει αναστολή του τακτικού επιδόματος ανεργίας ή του επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων που λαμβάνω;

Για πληροφορίες σχετικά με το επίδομα ανεργίας σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης δείτε εδώ.

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η επικοινωνία με τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ, τ. ΟΑΕΔ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

10. Χρειάζεται να βρω μόνος/η μου την επιχείρηση πρακτικής άσκησης;

Τα στελέχη του Αναδόχου του Υποέργου 2 θα ενημερώσουν τους ωφελούμενους για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής.

Η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων είναι υποχρεωτική και το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης (122 ώρες) θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα των οποίων η δραστηριότητα και λειτουργία βρίσκεται σε συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα/ειδικότητες της κατάρτισης.

11. Για τη συμμετοχή μου λαμβάνω εκπαιδευτικό επίδομα;

Αναλυτικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό επίδομα που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της Πράξης περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων.

12. Πότε θα λάβω το εκπαιδευτικό επίδομα;

Η πληρωμή του εκπαιδευτικού επιδόματος γίνεται εφόσον ο/η ωφελούμενος/η έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των προβλεπόμενων από το ΕΣΠΑ πιστώσεων.

13. Το εκπαιδευτικό επίδομα υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα;
Στο άρθρο 64 του ν. 4756/2020 αναφέρεται ότι: «το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας, στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής, που καταβάλλονται σε ανέργους, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

14. Είμαι άτομο με ψυχική/νοητική αναπηρία. Μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο των Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), στην περίπτωση που στη γνωμάτευση αναπηρίας μου αναφέρεται ανικανότητα για κάθε βιοποριστική εργασία;

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 23, του ν. 4488/2017, σχετικά με την απασχόληση των ατόμων με ψυχική/νοητική αναπηρία:

1. α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εφαρμογή στους δικαιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α’ 96).
β. Η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης
αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.
γ. Η λήψη σύνταξης ή άλλης προνοιακής παροχής που συνδέεται με τη διαπίστωση ψυχικής ή νοητικής αναπηρίας ή ψυχικής και νοητικής αναπηρίας, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, δεν στερεί από τον δικαιούχο το δικαίωμα εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή την υπαγωγή στο άρθρο 2 του ν. 2643/1998 (Α’ 220), περί της
μέριμνας για την απασχόληση προστατευόμενων προσώπων.

 

15. Έχω υποβάλει την αίτησή μου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πώς θα ενημερωθώ για το εάν επιλέχθηκα;

Μετά τη δημοσίευση του οριστικού Μητρώου ωφελούμενων, η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναλαμβάνει την ενημέρωση των επιτυχόντων και την επιβεβαίωση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως μελετήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των ωφελούμενων στη δράση (άρθρο 11) και όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της πράξης https://katartisi-pel.esamea.gr/ για να ενημερώνεστε για νέα και ανακοινώσεις.

16. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση συμμετοχής μου;

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων αρχίζει από την 01/03/2023, ώρα 15:00, μέχρι τις 08/05/2023, ώρα 23:59:59.

 
Footer Image