Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

«Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ‘Αγησίλαος’» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5071337

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικοσυνδικαλιστικό φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας. 

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποιεί την Πράξη «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ‘Αγησίλαος’» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5071337, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020. Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης υλοποιείται με εξωτερικό ανάδοχο την Εταιρεία  «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ» το Υποέργο 2 «Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση», με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε εκατόν είκοσι (120) άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών, άνεργοι/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ) και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια πάθηση από 50% και άνω . Διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση αναπηρίας.

Η υλοποίηση των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης θα καλύψει το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις:
Ομαδική Συμβουλευτική
Η ενέργεια της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής περιλαμβάνει 2 στάδια / φάσεις (Α και Β):

Α) Η Α φάση της συμβουλευτικής διαδικασίας λαμβάνει χώρα πριν από την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης και περιλαμβάνει πέντε (5) ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής, διάρκειας δύο (2) ωρών έκαστο και 

Β) Η Β φάση της συμβουλευτικής διαδικασίας λαμβάνει χώρα πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης και αποτελείται από (2) Ομαδικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής, το ένα διάρκειας δύο (2) ωρών και το άλλο διάρκειας τριών (3) ωρών. 

Θεωρητική κατάρτιση

Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα κατάρτισης:
- «Υπάλληλος Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου», (122 ώρες)
- «Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων», (122 ώρες)

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης.

Θεωρητική κατάρτιση

Η θεωρητική κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης (συμβατικής face to face) κατάρτισης στην αίθουσα διδασκαλίας κάνοντας ευρεία χρήση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, με γνώμονα τις ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών της ομάδας στόχου (αισθητηριακές, κινητικές αναπηρίες κ.λπ.). 

Πρακτική άσκηση

Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους σχετίζεται με το αντικείμενο κατάρτισης. 
Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια εκατόν είκοσι δύο (122) ώρες. 

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων που θα αποκτηθούν μετά την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης  θα υλοποιηθεί μέσω εξετάσεων, τις οποίες θα διενεργήσει η TUV HELLAS, που είναι διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024. 

Σημειώνεται πως κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι και συνθήκες εξέτασης ανάλογα µε τις ανάγκες τους. 

Στη διάρκεια των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα υπάρχει η δυνατότητα παροχής διερμηνείας νοηματικής γλώσσας στην περίπτωση συμμετοχής κωφού ή βαρήκοου ατόμου.

Επιπλέον, προβλέπεται να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης των ωφελούμενων και των συνοδών ωφελούμενων στην περίπτωση που είναι άτομα τυφλά ή με προβλήματα όρασης ή άτομα με κινητική αναπηρία από τον ανάδοχο του Υποέργου 2 της Πράξης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. 

Το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί το μέγιστο όριο επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα Επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μια (1) και μοναδική Αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα: https://katartisi-pel.esamea.gr/, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής».

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα κριτήρια επιλογής-μοριοδότησης και τους ωφελούμενους, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του/της και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του/της από την 01/03/2023, ώρα 15:00, μέχρι τις 08/05/2023, ώρα 23:59:59.

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο email katartisi_pel@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

Footer Image